Công nghệ sản xuất mới

  • Home
  • Công nghệ sản xuất mới

Công nghệ sản xuất mới

Sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật, nhất là thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã và đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam. Nhưng cơ hội luôn đi cùng thách thức. Nếu không thay đổi, tạo ra giá trị khác biệt, doanh nghiệp trong nước nói chung và Huetronics nói riêng sẽ khó có cơ hội phát triển.

'