News

Ban quản lý nhà máy sản xuất Huetronics

Các hoạt động sản xuất nhà máy luôn được điều phối và kiểm soát bởi đội ngũ quản lý này. Ban quản lý nhà máy sản xuất có nhiệm vụ đảm bảo hệ thống luôn ổn định, đáp ứng tiến độ và chất lượng sản phẩm nguồn máy tính để phân phối ra thị trường.

Ban quản lý NMSX Huetronics đóng vai trò lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm nguồn máy tính Jetek

Hệ thống nhân sự quản lý cần phối hợp nhuần nhuyễn và chặt chẽ để tạo nên một tập thể nhà máy đoàn kết, nhiệt huyết và cùng hướng đến mục tiêu chung “Khách hàng là số 1 – Chất lượng là hàng đầu”.

Sơ đồ vai trò nhân sự Ban quản lý NMSX Huetronics
'