Hệ thống phân phối
Văn phòng Huetronics tại Thẩm Quyến

Địa chỉ: Room 24D2, Hongfu Club, Caifu Dulding, Caitian South Road, Futian District, Shenzhen, China
Điện thoại: +86.755.82945063
Fax: +86.755.82905923